Muhasebe Yönetimi

Yüklenilen Kdv Nedir?

YÜKLENİLEN KDV NEDİR? KDV Kanunu uyarınca iade hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak yapılan satışların, maliyetini oluşturan girdilerin alımında ödenen KDV tutarları “Yüklenilen Katma Değer Vergisi”ni oluşturmaktadır. Bazı mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir. Bu gibi işlemleri gerçekleştirenler, satışları esnasında KDV hesaplamazken, alışları esnasında KDV ödemektedirler. Bu şekilde mal alışı yapan...

Türkiye Noterler Birliği (TNB) Entegrasyonu

Sistem parametrelerinde; yeni parametreler eklenmiştir. gen.tnb.01 “TNB ile Mükellef Sorgulama için SMMM Kimlik Türü”, gen.tnb.02 “TNB ile Mükellef Sorgulama için SMMM Kimlik Numarası”, gen.tnb.03 “TNB ile Mükellef Sorgulama için SMMM şifresi” parametrelerine; SMMM Türkiye Noterler Birliği sistemine giriş bilgileri yazılmalıdır. Kullanıcı yetkilerine “TNB İle Mükellef Sorgulama” yetkisi eklenerek; hangi kullanıcının sorgulama...

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

Bilindiği üzere, 22.04.2020 tarihinde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 4447Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi ÜcretDesteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde, ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücretdesteğinden yararlanılabilmesi için bu işçilere ilişkin aylık bildirimlerin“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın3’üne kadar işverenlerce girilmesi...

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

DİA Personel Modülünde Kısa Çalışma Hesaplama ve Ücret Bordrosu 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2.maddesinde “Zorlayıcı sebeplerle kısa  çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24  üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde  öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü yer almaktadır.4857 sayılı İş Kanununun 40.maddesinde...

Nafaka/İcra Takibi

Nafaka  : Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık. İcra        : Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görev. Personellere ait nafaka ve icra takibi için,...

Defter Beyan Sistemi

Defter-Beyan Sistemi Nedir? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi...

Poliçe Giderlerinin Takibi ve Muhasebeleştirilmesi

İşletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan ve işletme faaliyetlerinde kullanılan taşıtların kasko sigortası, trafik sigorta, yangın.. gibi sigorta poliçelerinin hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının düzenlenmesini DİA üzerinden takip edebilmek mümkündür. İşletmelerde yangın, trafik veya kasko poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Poliçelerdeki başlangıç ve bitiş tarihleri muhasebe kayıtlarının yapılması açısından önemli bir konudur, çünkü giderler gerçekleştikçe...

Damga Vergisi Beyannamesi Hazırlanması

Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir tür vergi çeşididir. DİA’da damga vergisi beyannamesi oluşturmak için ‘Beyannameler’ ekranında F4 ekle ile Damga Vergisi Beyannamesi oluşturulur. İlgili alanlar doldurulduktan sonra eğer beyan edilecek bilgi yoksa ‘Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır’ tiki eklenir. Eğer beyan edilecek bilgi var ise F4 ‘Parametrelere...

Stok Verilen Fiyat Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Firma tarafından,  ürün satılan müşteriye, satış yapıldıktan sonra birim fiyatının yanlış fatura edildiğinin tespiti vb. durumlarda, satışı yapılan müşteriye düzenlediği faturadır. Verilen Fiyat Farkının muhasebe bağlantı kodunu oluşturmak için; Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yer alan F4 Ekle butonuna bastıktan sonra Stok Bağlantı Kodları içerisinde Verilen Fiyat Farkı seçilmektedir. Açılan ekranda Verilen...

Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi

Satılan Ticari Malın Maliyeti : Bir dönem içerisinde satılan malların maliyetedir.  Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Bağlantı Kodu için; Muhasebe Bağlantı Kodları ekranından F4 Ekle butonuna basarak, Stok Bağlantı Kodları içerisinde yer alan, Satılan Malın Maliyeti seçilmektedir. Açılan ekranda yer alan Muhasebe Kodu alanına Satılan Malın Maliyeti muhasebe hesap kodunun girilmesi gerekmektedir.

Trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. View more
Kabul